ahappyTRAN

Trân không phải là chuyên gia mà chỉ kể câu chuyện của Bản thân mình

Thẻ: khởi nghiệp

BIẾT ƠN VÙNG AN TOÀN

POPS đối với mình là một vùng an toàn, ở đó mình có công việc vừa sức, được hưởng phúc lợi tốt và những người ….